Menulusuri jejak Sunnah - Firqotun Najiyah

Sejarah memilukan Islam
Home | Thibbun An Nabawi | Link | Mengenal Ulama | Artikel Umum | Referensi | Aqidah | Firqah baru | Fiqih | Hadits | Sejarah | Sholat Kita | Informasi

Runtuhnya Daulah Abbasiah Dan Luluh Lantaknya Kota Baghdad

Copyright - http://vbaitullah.or.id


Pernah tahu bangsa yang sangat terkenal dengan kekejamannya? Bangsa yang telah membasmi kaum muslimin dengan jumlah yang fantastis? Jumlah yang sangat tinggi (dengan peralatan perang pada masa itu) dibanding apa yang telah dan sedang terjadi di Irak saat ini (dengan peralatan perang yang canggih)? Mereka adalah bangsa Tartar. Mengapa mereka bisa berbuat demikian? Di mana letak kesalahan kaum muslimin dan pemimpin mereka?

Runtuhnya Baghdad (ibukota daulah Abbasiah) di tangan bangsa Tartar tidak terlepas dari pengkhianatan yang dilakukan oleh al-wazir Umayyiduddien Muhammad bin al-Alqami ar-tafidhi seorang Syiah Rafidhah yang amat dendam terhadap ahlu sunnah.

Dia menjabat wazir (Perdana Menteri) bagi Khalifah al-Musta'shim billah, khalifah terakhir bani Abbas di Iraq. Peristiwa tersebut terjadi pada 12 Muharram 656 H. Hulaku Khan, cucunya Jenggis Khan mengepung Baghdad dengan seluruh bala tentaranya yang berjumlah kurang lebih 200.000 tentara. Mereka mengepung istana Khalifah dan menghujaninya dengan anak panah dari segala arah, hingga menewaskan seorang budak wanita yang sedang bermain di hadapan Khalifah untuk menghiburnya. Budak wanita tersebut adalah seorang selir (gundik) bernama Arafah.

Sebilah anak panah dating dari jendela menembus tubuhnya pada saat is menari di hadapan Khalifah maka cemaslah Khalifah dan amat terkeiut. Pada anak panah yang menewaskan selirnya itu, mereka dapati tulisan: "Jika Allah menghendaki melaksanakan Qadha dan takdimya, maka dia akan melenyapkan akal orang yang berakal"

Setelah itu Khalifah memerintahkan agar memperketat keamanan. Perbuatan pengkhianatan Wazir Ibnu al-Alqami yang begitu dendam kepada ahlu sunnah itu, disebabkan pada tahun lalu (655 H) terjadi peperangan hebat antara ahlu sunnah dengan rafidhah yang berakhir dengan direbutnya kota al-Karkh yang merupakan pusat rafidhah dan dijarahlah beberapa rumah sanak famili al-Wazir al-Alqami.

Sebelum terjadinya peristiwa yang amat memilukan ini, ia (Ibnul Alqami) secara diam-diam berusaha mengurangi jumlah tentaranya. Dengan cara memecat sejumlah besar tentara dan mencoret nama mereka dari dinas ketentaraan. Sebelumnya, jumlah tentara pada masa kekhalifahan al-Mustanshir (Khalifah sebelum at-Musta'shim) mencapai 100.000 orang. Jumlah ini terus dikurangi oleh Ibnul Alqami hingga menjadi 10.000 orang. pada masa kekhalifahan at-Musta'shim billah.

Kemudian setelah itu barulah ia (Ibnul Alqami) mengirim surat rahasia kepada bangsa Tartar, memprovokasi mereka untuk menyerang Baghdad. Dia terangkan di dalam surat rahasia tersebut kelemahan angkatan bersenjata daulah Abbasiah di Baghdad. Oleh karena itu dengan mudah sekali bangsa Tartar dapat menaklukkan Baghdad.

Semua itu ia (Ibnu) Alqami) lakukan untuk membalas dendam kesumatnya dan ambisinya untuk melenyapkan as-sunnah dan memunculkan bid'ah Rafidhah. Wallahul Musta'an (Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan).

Tatkala tentara Tartar mengepung benteng Baghdad mulai 12 Muharram 656 H, mulailah al-Wazir Ibnul Alqami menunjukkan pengkhianatannya yang kedua kali, yaitu dialah orang yang pertama sekali menemui tentara Tartar. Dia keluar dari Baghdad bersama keluarga pembantu dan pengikutnya pada saat-saat genting untuk menemui Hulaku Khan. Kemudian ia kembali ke Baghdad, lalu membujuk Khalifah agar keluar bersamanya menemui Hulaku Khan untuk mengadakan perdamaian dengan memberikan setengah hasil devisa negara kepada mereka (bangsa Tartar).

Maka berangkatlah Khalifah bersama para Qadhi. Fuqaha' shufiyah, tokoh-tokoh negara, masyarakat dan petinggi-tinggi daulah dengan 700 kendaraan. Tatkala mereka hampir mendekati markas Hulaku Khan mereka di tahan oleh tentara Tartar, dan tidak diizinkan menemui Hulaku Khan, kecuali Khalifah bersama 17 orang saja.

Lalu Khalifahpun menemui Hulalu Khan bersama 17 orang tersebut. sedangkan yang lain menunggu bersama kendaraan mereka. Sepeninggal Khalifah, sisa rombongan ini dirampok dan dibunuh oleh tentara Tartar. Selanjutnya Khalifah dihadapkan kepada Hulaku Khan, dan ditanya macam-macam, tatkala itu Khalifah menjawab dengan suara bergetar ketakutan karena diteror dan ditekan.

Kemudian Khalifah kembali ke Baghdad disertai oleh al-Wazir Ibnul al-Alqami dan Khawajah Nashiruddin ath-Thuusi. Dan di bawah rasa takut dan tertekan, Khalifahpun mengeluarkan emas, perhiasan, permata dan lain-lain dalam jumlah yang amat banyak. Akan tetapi sebelum itu gembong-gembong Rafidhah sudah membisiki Hulaku Khan agar tidak menerima tawaran perdamaian dad Khalifah. al-Wazir Ibnul Alqami berhasil mempengaruhi Hulaku Khan, bahwa perdamaian untuk nanti hanya bertahan 1 sampai 2 tahun saja, dan mendorongnya untuk membunuh Khalifah.

Tatkala Khalifah kembali dengan membawa barang yang banyak kepada Hulaku Khan, Hulaku Khan memerintahkan untuk mengeksekusi Khalifah. Maka pada tanggal 14 Shafar bertepatan pada hari Rabu terbunuhlah Khalifah al-Musta'shim billah. Konon kabarnya yang mengisyaratkan agar membunuh Khalifah adalah al-Wazir Ibnul al-Qami dan al-Maula Nashiruddin ath-Thuusi.

Dan bersamaan dengan tewasnya Khalifah, maka tentara Tartarpun menyerbu Baghdad tanpa perlawanan lagi. Maka rubuhlah Baghdad di tangan bangsa Tartar. Dilaporkan bahwa jumlah yang tewas ketika itu lebih kurang 2 juta orang. Tidak ada yang selamat kecuali ahlu dzimmah (Yahudi dan Nashrani) serta orang-orang yang meminta perlindungan kepada bangsa Tartar, atau yang berlindung di rumah al-Wazir Ibnul Alqami dan para konglomerat yang membagikan harta mereka kepada Tartar dengan jaminan keamanan pribadi.

Turut terbunuh juga bersama KhalIfah, dua putra beliau yaitu Abul Abbas Ahmad (25 tahun) dan Abul Fadhl Abdurrahman (23 tahun) dan ustadz istana Khalifah yaitu syeikh Muhyiddin Abdul Faraj Ibnul Jauzi bersama tiga putra beliau yaitu Abdullah, Abdurrahman dan Abdul Karim. Sedang putra terkecil Khalifah yaitu Mubarak ditawan bersama tiga saudara perempuannya yaitu Fathimah, Khadijah dan Maryam. Dikatakan bahwa para gadis yang ditawan tentara Tartar dari istana Khalifah mencapai 1000 orang. 1

Dengan runtuhnya Baghdad maka runtuhlah Daulah bani Abbas yang berkuasa selama 524 tahun. Mungkin pembaca bertanya-tanya untuk apa sejarah memilukan ini dituangkan di sini?! Sungguh kami tidak akan memuatnya, seandainya bukan karena hadits Rasul yang berbunyi:

Seorang Mu'min tidak akan disengat dua kali dan satu lubang. (HR Bukhari dan Muslim. dari hadits Abu Hurairah)
Sungguh kita tidak ingin sejarah hitam tersebut berulang kembali!. Kita harus mengambil ibrah dari sejarah tersebut. Kalau kita lihat kembali, keruntuhan Baghdad (daulah Abbasiah) banyak disebabkan pengkhianatan dari al-Wazir Ibnul Alqami seorang mubtadi' (ahli bid'ah). Merupakan kesalahan yang amat fatal memberikan kepercayaan kepada mereka.Catatan Kaki

...1
Lihat al-Bidayah an-Nihayah karya Ibnu Katsir juz 18 hal 213-224.


Dikutip dari majalah As-Sunnah 11/III/1421H hal 21 - 26

 
   

Jika anda melihat kebenaran didalamnya, maka pujilah Allah tabaraka wata`ala dan jika anda mendapati kebalikanya ,saya  berharap anda berkenan menegur saya,serta berikanlah doŽa kebaikan untuk saya, semoga Allah meluruskan kesalahan saya dan mengampuni keteledoran saya... !!
kritik + saran: loper_kor4n@yahoo.com  Last update ,25 november 2010
Terhitung sejak,16 April 2005 anda pengunjung yang ke: