Make your own free website on Tripod.com

Menulusuri jejak Sunnah - Firqotun Najiyah

Syekh Al allamah salim bin Ied al Hilaly
Home | Thibbun An Nabawi | Link | Mengenal Ulama | Artikel Umum | Referensi | Aqidah | Firqah baru | Fiqih | Hadits | Sejarah | Sholat Kita | Informasi

 

BIOGRAFI SINGKAT

SYAIKH AL-ALLAMAH SALIM BIN IED AL-HILALY

                                                 www.alhelaly.com


 

Beliau adalah asy-Syaikh al-Muhaddits Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly as-Salafy al-Atsary, salah seorang murid terpercaya al-Imam al-Muhaddits al-Allamah Muhammad Nashiruddin bin Nuh an-Najaty al-Albany Rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1377H/1957M di al-Khalil, Palestina. Beliau sekarang berdomisili di Amman, Yordania bersama murid-murid Imam Albany lainnya membentuk Markaz Imam Albany.

 

Guru Beliau :

Beliau memiliki banyak guru (masyaikh), diantaranya adalah :

 1. Syaikh al-Muhaddits Muhammad Ya’qub, saudara dari al-Allamah Muhammad Ishaq, cucu dari al-Allamah al-Muhaddits Abdul Aziz ad-Dihlawi. (Ulama Hadits India).
 2. Syaikh al-Qodhi Hushain bin al-Muhsin as-Siba’i al-Yamani, murid Imam Ibnu Nashir al-Haazimi yang merupakan murid terkemuka Imam Syaukani.
 3. Syaikh Abdul Haq bin Fadhl al-Hindi yang juga merupakan murid Imam Syaukani.
 4. Syaikh al-Muhaddits Badi’ur Rasyidi (Muhaddits Sind)
 5. Syaikh al-Muhaddits Muhibbur Rasyidi
 6. Syaikh Abdul Ghoffar al-Hassan
 7. Syaikh Muhammad Abdul Falah
 8. Syaikh al-Allamah al-Muhaddits Athau’ullah Hanif (Muhaddits Punjab)
 9. Syaikh al-Allamah Muhammad Ismail al-Anshari (Muhaddits Madinah)
 10. al-Muhaddits al-Ashri al-Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albany.

 

Karya Beliau:

 
Beliau termasuk ulama’ yang sangat produktif sekali menulis buku dan artikel ilmiah, diantara karyanya adalah :
 • Mausu’at al-Manahy asy-Syar’iyyah fii shohih as-Sunnah an-Nabawiyah yang berjumlah 4 jilid, telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi larangan oleh Pustaka Imam Syafi’i baru satu jilid.
 • Bahjatun Nadhirin bi Syarh ar-Riyadhis Shalihin yang berjumlah 3 jilid dan telah diterjemahkan dengan judul Syarah Riyadhus Shalihin oleh Pustaka Imam Syafi’i.
 • Shohih al-Adzkar Lin Nawawy yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi’i.
 • Limaadza ikhtartu al-Manhaj as-Salafy yang telah diterjemahkan dengan judul Memilih Manhaj Salaf oleh Pustaka Imam Bukhori.
 • Al-Jama’at al-Islamiyyah fi dhou’il Kitaabi was Sunnah yang telah diterjemahkan sebagian (buku asli satu jilid diterjemahkan dalam 2 jilid, dan jilid ke-2 belum keluar) dengan judul Jama’ah-Jama’ah Islamiyyah oleh Pustaka Imam Bukhori.
 • Ar-Riya’u wa atsaruhu fi hayatil muslimin yang telah diterjemahkan dengan judul Riya’ oleh Darul Falah.
 • Mukaffirotu adz-Dzunub fii dhow’il Qur’an al-Karim wa Sunnatis Shahihah al-Muthoharoh yang telah diterjemahkan dengan judul 45 amal penghapus dosa oleh Pustaka Progressif.
 • Shifatu shoumin Nabi (ditulis bersama Syaikh Ali Hasan al-Halaby, telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi’i)
 • Al-Ghurbah wal ghuroba’
 • Al-Qobidhuuna’alal jamar
 • Silsilah ahadits laa ahla lahu
 • Al-Jannah fi Takhrijis Sunnah
 • Nashhul Ummah fi fahmi ahaaditsi iftiroqil ummah
 • Iqodhul Hummam (muntaqo Jami’il ‘Ulum wal Hikam)
 • Al-La’aali al-Mantsuroh bi awshoofi ath-Thoifah al-Manshuroh
 • Al-Adillah wasy Syawahid
 • Qurrotul ‘Uyun fi tashhih tafsir Abdullah bin ‘Abbas
 • Basho’ir dzawis syaraf bisyarhi marwiyati manhajis salaf
 • Kifayatul HifdhohSyarh al-Muqoddimah al-Muqidhoh fi ‘Ilmi Mustholahil Hadits
 • Al-Maqoolaat as-Salafiyyah fil Aqidah wad Da’wah wal Manhaj wal Waqi’
 • Munadhorot as-Salaf
 • Halawaatul Iman
 • Mu’allifaat Said Hawwa dirosatan wa taqwiiman
 • Al-Kawakib ad-Daril Mutalali

Dan masih banyak lagi tulisan beliau baik berupa buku maupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang belum diterjemahkan hingga berjumlah ratusan. Beberapa karya beliau sering dinukil oleh ulama-ulama lainnya, seperti Syaikh Bakr Abu Zaed, Syaikh DR. Ibrahim ar-Ruhaili, Syaikh Fauzi al-Bahraini, dan lain lain. Hal ini menunjukkan kapabilitas ilmu beliau yang tidak diragukan lagi.

 

 

Aktivitas Beliau
 • Beliau termasuk salah seorang pendiri Majalah al-Asholah dan menjabat sebagai kepala editornya.
 • Pendiri Markaz Imam Albany Yordania bersama 4 rekan beliau, murid Imam Albany, yakni Syaikh Ali Hasan al-Halaby, Syaikh Muhammad Musa Alu Nashr, Syaikh Masyhur Alu Salman dan Syaikh Husain al-Awaisyah.
 • Membina ta’lim dan muhadhoroh di Masjid-Masjid Salafiyun Yordania.
 • Memberikan muhadhoroh pada kegiatan-kegiatan Dauroh dan seminar baik di Eropa, Asia, Afrika maupun Arab.
 • Beliau memiliki jadwal rutin –insya Allah- untuk memberikan nasehat kepada salafiyun Indonesia setiap tahunnya, tepatnya pada acara ad-Dauroh asy-Syar’iyyah fil masaail al-Aqdiyyah wal manhajiyyah yang diadakan oleh Ma’had Ali Al-Irsyad Surabaya bekerjasama dengan Markaz Imam Albany Yordania.
 • Menulis buku-buku dan artikel-artikel ilmiah bermanhaj salaf.
 • Dan lain- lain.

Jika anda melihat kebenaran didalamnya, maka pujilah Allah tabaraka wata`ala dan jika anda mendapati kebalikanya ,saya  berharap anda berkenan menegur saya,serta berikanlah doŽa kebaikan untuk saya, semoga Allah meluruskan kesalahan saya dan mengampuni keteledoran saya... !!
kritik + saran: loper_kor4n@yahoo.com  Last update ,25 november 2010
Terhitung sejak,16 April 2005 anda pengunjung yang ke: